Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Transplantoux Sportclub International vzw (Transplantoux Sportclub vzw, Transplantoux vzw)
Herestraat 49
3000 Leuven
016/348744
info@transplantoux.be

BE 0636 883 192  

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De voltallige inhoud van deze site (merken, logo’s, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, … kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Transplantoux vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Transplantoux vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks die inspanning kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of niet beschikbaar zijn, zal Transplantoux vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Transplantoux vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan ten allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Transplantoux vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Transplantoux vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om Transplantoux vzw tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan Transplantoux vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina’s van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Transplantoux vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.

Privacybeleid

Transplantoux verwijst hiervoor naar haar privacyverklaring.

Recht op afbeelding

Door aansluiting geeft het lid aan Transplantoux vzw de toelating om in het kader van de activiteiten van de federatie afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de federatie. Het lid heeft evenwel het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor Transplantoux vzw tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

Verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

De website van Transplantoux Sportclub International, een vzw met maatschappelijke zetel te Herestraat 49, 3000 Leuven, ondernemingsnummer BE0636883192, (hierna ‘Transplantoux’) biedt haar leden en andere gebruikers de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

De verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Transplantoux moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Transplantoux aanvaard zijn.

Verder wordt in de verkoopsvoorwaarden verstaan onder:

Lid: natuurlijke persoon die bij Transplantoux is aangesloten.

Gezinsleden: ingeschreven leden wonende op eenzelfde adres

Gezinsaansluiting: lidmaatschap voor gezinsleden

Individuele aansluiting: lidmaatschap voor wie geen gezinsaansluiting heeft

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Transplantoux niet. Transplantoux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Transplantoux is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Transplantoux.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Transplantoux. Transplantoux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankoop producten

Bestelling van een product aangeboden op de website www.transplantoux.be

Bij de bestelling geeft de Klant aan hoe hij de levering wil ontvangen; afhalen of levering op een door de Klant opgegeven adres (waarbij leveringskosten worden aangerekend).

Transplantoux is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Online aankoop lidmaatschap (abonnement)

Bestelling van een lidmaatschap, inclusief verzekering, via de website www.transplantoux.be

Het lidmaatschap vangt aan op de datum waarop Transplantoux de betaling van het Lid heeft ontvangen. Het Lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap steeds afloopt op 31 december van het begonnen jaar (met uitzondering van de betalingen die vanaf 1 september gebeuren, deze zullen tot 31 december van het volgende jaar geldig zijn).

Een lidmaatschap kan aangekocht worden voor 1 persoon (Individuele aansluiting), voor 2 personen, of voor meerdere personen (Gezinsaansluiting) die op hetzelfde adres verblijven.

Een lidmaatschap wordt automatisch verlengd maar kan ten allen tijde opgeschort of geannuleerd worden. Een lidmaatschap dat niet betaald is vóór 31/01 van het lopende jaar wordt door Transplantoux beëindigd. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

Transplantoux is gerechtigd een bestelling van een lidmaatschap te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Betalingen

Betalingen kunnen online of via overschrijving gedaan worden.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via www.transplantoux.be kunnen opgehaald worden na afspraak met Transplantoux, of worden verzonden na betaling van de verzendkosten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Transplantoux.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Transplantoux was geboden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Transplantoux. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Transplantoux te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Transplantoux zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.  De klantendienst van Transplantoux is bereikbaar via e-mail op bestellingen@transplantoux.be of per post op het volgende adres: Transplantoux, Herestraat 49, 3000 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd het voorgaande behoudt Transplantoux zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Transplantoux om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Bewijs

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Toepasselijk recht – Geschillen

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Transplantoux beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Klantendienst 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Voor artikelen die online werden aangekocht dient de Klant contact op te nemen met Transplantoux via e-mail op bestellingen@transplantoux.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Transplantoux.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Transplantoux om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Laatst aangepast: december 2020